Publicerad - 2018

Triscan löser problem med montering av servopumpar med smartrep.info

Tech news

Smartrep.info är utformat för att hjälpa mekaniker, men gynnar också grossisten och kunden. Efter nästan två år kan vi se att konceptet tjänar sitt syfte och reklamationerna inom de berörda produktgrupperna är nedåtgående. Därför fortsätter vi att framhäva de speciella detaljerna för de produkter, där uppmärksamhet ska ägnas åt montering. Den senaste smartrep.info handlar om servopumpar.

 

Nyligen har reklamationsstatistiken avslöjat återkommande reklamationer angående servopumpar. 17 nya smartrep.info, som gäller för 78 referenser, har därför förberetts och publicerats online. Generellt bör det noteras, att det alltid rekommenderas att rengöra hela servosystemet innan du installerar nya komponenter. Det är också viktigt att säkerställa att oljan som används uppfyller tillverkarens specifikationer. Även om orsakerna är olika finns det tre huvudkällor för problem:

Filter
Ett återkommande problem är rengöring eller byte av filter. I vissa fall handlar det om att ta bort filtret, rengöra det och sätta tillbaka det på plats. I andra fall kräver det ett särskilt noggrant tillvägagångssätt för rengöring av filtret. Det finns emellertid också fall där filtret är svårt tillgänglig och därför måste rengöras med tryckluft.

Smartrep.info tilläggen ang. filter är relevanta för fordon av följande märken: Mercedes-Benz, Volkswagen, Seat, Ford.

Tryckackumulator
Vi har funnit flera fall, där orsaken till servopumpens fel ska hittas i tryckackumulatorn. Pumparna kan ha en eller två kretsar, och tryckackumulatorerna kan vara placerat på olika platser. I alla fall är det viktigt att byta tryckackumulatorn vid byte av servopumpen. Dessutom är det nödvändigt att utföra olika sköljnings-/rengöringsprocesser samt smörjning/påfyllning av pumpen.

Smartrep.info tilläggen ang. tryckackumulatorer är relevanta för fordon av följande märken: Mercedes-Benz, BMW, VW, Alfa Romeo, Audi, Citroën

 

 

V-remssystemet
Remspännaren i v-remsystemet kan i många fall vara anledningen till att servopumpen inte fungerar. En del av smartrep.info-informationen innebär därför utbyte av remspännaren såväl som remmen vid utbyte av servopumpen. Vid andra kommer man att byta ut den inre remskivan, som styr luftkonditionerarens kompressor. underlåtelse att göra detta kan leda till olyckor och motorskador.

Smartrep.info ang. remspännare är relevant för fordon av följande märken: Citroën, Ford, Volvo

Smartrep.info-processen
Innan processen med att uppdatera en ny smartrep.info-fil utförs följande tre steg:

  1. Vår Produktavdelning identifierar varunummer som är föremål för återkommande reklamationer.
  2. Den produktansvariga granskar reklamationerna för att se, om det finns en genomgående och specifik problem vid montering av produkten. Det bör noteras, att smartrep.info-konceptet endast framhäver produkter, där hänsyn till ovanliga detaljer måste tas, och extra ansträngning krävs för att säkerställa en felfri installation - så att reklamationer undviks.
  3. Den produktansvariga utarbetar en installationsguide, som därefter kommer att hittas på vår smartrep.info-server. Det är således lätt att komma åt för mekanikern - och som vår erfarenhet visar oss - reduceras antalet av reklamationer avsevärt.